BIOTECHNOLOGY-HEADER

RUS

      

ENG

2010 N 6 p. 47-54;
Smirnova I.P., Shkinev V.M., Rudnev A. V., Shneider Yu.A., and Kuzovnikov A.E.

A Technology for Isolation and Purification of L-lysine-α-oxidase


ReferencesGOSNIIGENETIKA-FOOTER GOSNIIGENETIKA